Tuesday, March 28, 2017

MATAGUMPAY NA TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA ALL-OUT-WAR NG REHIMENG DUTERTE

(PAGSALUBONG SA IKA-48 NA ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN) 
Marso 29, 2017


Noong Marso 20, bandang 10:00 ng gabi, hinaras ng isang tim mula sa Armando Catapia Command (NPA-Camarines Norte) ang trak na sinakyan ng mga elemento ng 9th ID, PA, habang bumabaybay ito sa highway ng Barangay Bagong Silang Dos, Labo, Camarines Norte.  Isang elemento ng 9th ID ang napatay, habang apat sa mga kasamahan nito ang sugatan.

Bago nito, noong Marso 18, bandang 12:00 ng tanghali, hinaras ng isang tim mula sa Armando Catapia Command ang isang platun ng 9th ID, PA na nakabase sa Sitio Hanlab, Barangay Magsaysay, Capalonga, Camarines Norte.

Ang magkakasunod na opensiba ng Armando Catapia Command ay bahagi ng paglaban at pagbigo sa patuloy na paghahalihaw at pamamasista ng 9th IB sa mga bayan ng Camarines Norte, lalo na nang i-deklara ang di-makatuwirang all-out-war sa ilalim ng mapanlinlang na “Oplan Kapayapaan” ng rehimeng Duterte.   Sa pagpapatuloy ng 9th ID ng kanilang mga teroristang operasyon upang maghasik ng takot sa mamamayan, naging taktika na nila ang pagtarget sa mga sibilyan at pagpalaganap ng mga hungkag na balita ng engkwentro sa pagitan umano nila at ng NPA, upang palabasing mga myembro ng NPA ang kanilang nahuli at napatay.

·        Matatandaang noong nakaraang Pebrero 26,  inakusahang kasapi ng NPA, iligal na inaresto at ipinakulong ng mga elemento ng 9th ID, sa pamumuno ni 2nd Lieutenant Mario D. Hermo,  ang may sakit sa pag-iisip na magsasakang si Noel Alsom, taga-Barangay Villa Aurora, Capalonga. (http://npacn.blogspot.com/2017/02/lalaking-may-sakit-sa-pag-iisip-dinukot.html)

·        Noong Marso 15, inakusahan ding kasapi ng NPA at pinaslang ng mga elemento ng 9th ID, sa pamumuno ng isang Sgt. Hernandez, ang magsasakang si Obina sa Barangay Mactang, Capalonga. Napag-alamang pito ang tama ng bala sa katawan ni Obina at dinamitan pa ito upang magmukhang kasapi ng NPA. Pagkatapos ay lumikha ang 9th ID ng pekeng balita ng engkwentro. (http://npacn.blogspot.com/2017/03/hinggil-sa-pekeng-balitang-engkwentro_15.html)

·        Noong Marso 24, sa Bagong Silang Dos, Labo, nagpanggap na NPA ang ilang elemento ng 9th ID.  Nagpatawag sila ng mga sibilyan upang usisain at tukuyin ang mga pinaghihinalaan nilang sumusuporta sa NPA, bagay na ikinababahala at ikinatatakot ng taumbaryo.

Dapat puspusang labanan at biguin ng mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Camarines Norte ang mga pang-aatake ng 9th IB, habang mahigpit namang sinusuportahan ang usapang pangkapayapaan at napipintong unilateral na deklarasyon na tigil-putukan ng Partido Komunista ng Pilipinas at kumand ng Bagong Hukbong Bayan. 

 Sa pagsalubong sa ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan ngayong Marso 29, higit na pinaiigting ng Armando Catapia Command ang pagmobilisa para sa digmang bayan sa pamamagitan ng pagsulong sa rebolusyong agraryo, pagpapasigla ng mga pakikibakang masang antipyudal, pagpapalawak at pagpapalalim ng mga baseng masa at lahatang-panig na pagpapalakas sa armadong pakikibaka. Matatag na pinanghahawakan ng mga Pulang Mandirigma ang paggampan sa rebolusyonaryong tungkuling pagsilbihan at depensahan ang masa at ang Demokratikong Gobyernong Bayan.  Patuloy na lumalakas ang paninindigan at papupunyagi ng Armando Catapia Command na ipagtagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan.

Ipagdiwang ang ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!


Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan–Camarines Norte


 http://npacn.blogspot.com/2017/03/matagumpay-na-taktikal-na-opensiba-sa.html

------------------

March 29, 2017
 

SUCCESSFUL TACTICAL OFFENSIVE AGAINST THE ALL-OUT-WAR OF THE DUTERTE REGIME
(IN WELCOMING THE 48th ANNIVERSARY OF THE NEW PEOPLE’S ARMY)

Last March 20, around 10:00pm, a team from the Armando Catapia Command (NPA-Camarines Norte) harassed elements from the 9th ID, PA aboard a truck along the highway in Barangay Bagong Silang Dos, Labo, Camarines Norte. One element fron the 9th ID was killed, while four of his companions were injured.


Prior to this, last March 18, aroung 12:00nn, a team from the Armando Catapia Command harassed a platoon from the 9th ID based in Sitio Hanlab, Barangay Magsaysay,Capalonga, Camarines Norte.


These tactical offensives of the Armando Catapia Command serve to counter and foil the continuing fascist attacks of the 9th ID in Camarines Norte, which escalated upon the declaration of the unjust all-out-war under the bogus “Oplan Kapayapaan” (Operation Peace) of the Duterte regime. As the 9th ID continues its terrorist operations to sow fear among the people, it has become the manner of their operations to target civilians ang spread false news of encounters between them and the NPA, to make it appear that they have captured and killed NPA fighters.


  • Last March 24, elements from the 9th ID, pretending to be members of the NPA, summoned residents from Bagong Silang Dos, Labo to interrogate them regarding support for the NPA. This has caused great distress and fear among the residents.
It is imperative for all revolutionary forces and the people of Camarines Norte to counter and foil the attacks of the 9th ID, while firmly supporting the peace talks and pending unilateral ceasefire to be declared by the Communist Party of the Philippines and New People’s Army command.

In welcoming the 48th anniversary of the New People’s Army this March 29, the Armando Catapia Command vigorously mobilizes for the people’s war by advancing the agrarian revolution, promoting antifeudal mass struggles, broadening and strengthening the mass base and fostering the comprehensive development of the armed struggle. The Red Fighters firmly adhere to their revolutionary role of serving and defending the people and the People’s Democratic Government. The Armando Catapia Command strengthens its commitment and perseverance in achieving the victory of the People’s Democratic Revolution.


Celebrate the 48th anniversary of the New People’s Army!


Carlito Cada

Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army–Camarines Norte
http://npacn.blogspot.com/2017/03/matagumpay-na-taktikal-na-opensiba-sa.html

No comments:

Post a Comment