Wednesday, March 29, 2017

IPAGDIWANG ANG IKA-48 NA ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN!Sa pagsalubong sa ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan ngayong Marso 29, higit na pinaiigting ng Armando Catapia Command ang pagmobilisa para sa digmang bayan sa pamamagitan ng pagsulong sa rebolusyong agraryo, pagpapasigla ng mga pakikibakang masang antipyudal, pagpapalawak at pagpapalalim ng mga baseng masa at lahatang-panig na pagpapalakas sa armadong pakikibaka. Matatag na pinanghahawakan ng mga Pulang Mandirigma ang paggampan sa rebolusyonaryong tungkuling pagsilbihan at depensahan ang masa at ang Demokratikong Gobyernong Bayan.  Patuloy na lumalakas ang paninindigan at papupunyagi ng Armando Catapia Command na ipagtagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan. 

Ipagdiwang ang ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

No comments:

Post a Comment