Thursday, March 30, 2017

Ika-apat na Isyu ng TILAMSIK (Setyembre 2016), Maaari nang I-download

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2017/03/isyu-4-digital-copy.html

ISYU 4: SETYEMBRE 2016

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang rebolusyonaryong pangkulturang dyornal ng Camarines Norte, ay inilathala kasabay ng pagsisimula ng unang taon ng bagong rehimeng Duterte. Sa mga darating na taon, patuloy ang pagkabulok ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunan at walang kaparis na lalalim at lalawak ang kagutuman at kahirapan ng mamamayang Pilipino.

Pawiin ang mga ilusyon! 
Lahat para sa mobilisasyon sa digmang bayan!

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ay nasa mainam na kalagayan para maging kasangkapan sa pagpupukaw at pagoorganisa sa panahon ng pansamantalang kaluwagang bunga ng pagsisimula ng negosasyong pangkapayapaan at deklarasyon ng tigil-putukan sa pagitan ng GRP (Government of the Republic of the Philippines) at NDFP (National Democratic Front of the Philippines). Dapat ubos-kayang magsilbi ito para tumulong sa mabilis na pagbubuo ng mga samahang masa at pagpapalaki ng kasapian ng baseng masa sa pinakamaraming baryo at komunidad sa lunsod. Dapat na magsilbing ahitasyon o pampakilos ang TILAMSIK para sa patuloy na pagpapalawak ng iba’t ibang porma ng pakikibakang anti-pasista, anti-imperyalista at antipyudal.

Kaya sa bawat pahina ng isyung ito, patuloy na matatagpuan ang mga tula, kwento at awit na pumapaksa sa armadong pakikibaka at BHB at mga salaysay ng karanasan sa gawain at pakikibaka mula sa mga organisasyong masa at pulang mandirigma. Bilang pagpupugay sa mga kasamang martir, nakalathala ngayon ang pagkilala kay Kasamang Armando Catapia.

Nilalaman din, sa unang pagkakataon, ang pagkilala sa mga tampok na matatagumpay na hayag na mga pakikibakang masa para sa demokratiko’t anti-imperyalistang kahilingan at iba pang porma ng pakikibaka ng mamamayan na isinusulong sa kalunsuran at kanayunan, gaya ng elektoral, bilanggong pulitikal at usapang pangkapayapaan. Ilalarawan ang mga ito sa pamamagitan ng iba’t ibang mga balita’t litrato ng kanilang mga mobilisasyong masa at propaganda.

Magsisilbi ang kasalukuyang isyu ng pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command at NDF ng Camarines Norte sa paghahanda ng baseng masa at rebolusyonaryong kilusan sa higit na pagsusulong ng armadong pakikibaka at paglulunsad ng malalaking pakikibakang masa.

No comments:

Post a Comment