Thursday, March 16, 2017

HINGGIL SA PEKENG BALITANG ENGKWENTRO SA PAGITAN NG NPA AT PHILIPPINE ARMY NOONG MARSO 15 SA BARANGAY ITOK

Pahayag sa Midya
Marso 16, 2017


Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni ng 9th ID, Philippine Army (PA) na isang kasapi ng New People’s Army ang napatay at nakasamsam ang PA ng armas, bala’t kagamitan sa isang engkwentro sa Sityo Public, Barangay Itok, Capalonga nitong Miyerkules, Marso 15, 2017.

Walang naganap na engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at alinmang yunit ng Armando Catapia Command ng New People’s Army, Camarines Norte.  Pinabulaanan din ng mga residente ng Barangay Itok na may naganap na engkwentro dito. Sa pag-iimbestiga, napag-alamang isang sibilyang magsasakang nagngagangalang Obina (apelyido) ang inakusahang kasapi ng NPA at pinatay ng mga elemento ng 9th ID, sa pamumuno ng isang Sgt. Hernandez, sa Barangay Mactang, kalapit na baryo ng Barangay Itok.

Ang karahasang ito ay bahagi ng di-makatarungang all-out war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Ayon sa Ang Bayan, mu­la nang idek­la­ra ang Oplan Ka­pa­ya­pa­an, hin­di ba­ba­ba sa tat­long mag­sa­sa­ka ka­da ling­go ang pi­na­tay ng mga ar­ma­dong pwer­sa ng es­ta­do.  Katulad ng mga sinundan nitong oplan ng mga nakaraang rehimen, pinatutunayang walang-pagkabahala ang pasistang gobyerno sa buhay ng mga inosenteng sibiyan. Sa katunayan, ang pag-akusa at pagpaslang sa mga sibilyan ay matagal nang bahagi ng teroristang manera ng operasyon ng Philippine  Army upang maghasik ng takot sa mamamayan, sa bigong pagtatangka nilang ilayo ang mamamayan sa rebolusyonaryong kilusan. Bahagi rin ito ng pagkukumahog na makapag-ulat ng mga diumanong matatagumpay na operasyon, upang pagtakpan ang kabiguan nilang supilin ang NPA.

Mariing kinokondena ng Armando Catapia Command ang teroristang karahasang ito. Nananawagan kami sa mamamayan, kabilang ang lokal na midya at human rights advocates, na kalampagin ang opisina ng 9th ID, sa pamumuno ni Maj. Gen. Manolito P.Orense, at maging ang opsina ni Brig. Gen. Rolando C. Manalo, Brigade Commander ng 902nd Infantry Brigade, na siyang nagsumite ng pekeng ulat, upang isiwalat ang katotohanan at nang mabigyan ng hustisya ang pinaslang na magsasaka at ang pamilya nito.


Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte


 -------------------------------------

Press Release
March 16, 2017

ON THE FAKE NEWS OF AN ENCOUNTER BETWEEN THE NPA AND THE PHILIPPINE ARMY
ON MARSO 15 IN BARANGAY ITOK

The statement of the 9th ID, Philippine Army (PA), that a member of the New People’s Army was killed and the PA was able to confiscate arms, bullets and personal belongings during an encounter in Sitio Public, Barangay Itok, Capalonga this Wednesday, March 15, 2017 is a huge lie.

            There was no encounter between the Philippine Army and any unit of the Armando Catapia Command of the New People’s Army in Camarines Norte.  This was also refuted by the residents of Barangay Itok. According to the initial investigation, a civilian farmer by the name of Obina (last name) was accused as being a member of the NPA and was executed by elements of the 9th ID, under a certain Sgt. Hernandez, in Barangay Mactang, a nearby barrio.

            This act of violence is part of the unjust all-out war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime. According to the revolutionary newspaper Ang Bayan, since the declaration of Oplan Ka­pa­ya­pa­an, a minimum of 3 farmers per week have been slain by the state’s armed forces. Like the past operational plans of the previous regimes, this proves that the fascist government has complete disregard for the lives of innocent civilians. As a matter of fact, false accusation and execution of civilians has long been a part of the terrorist mode of operations of the Philippine Army to instill fear in the common people, in its futile and failed target of steering away the people from the revolutionary movement.  It is also part of the hustle of submitting reports of so-called “successful” operations, so as to cover up their failure in defeating the NPA.

The Armando Catapia Command condemns this terrorist act. We call upon the people, including the local media and human rights advocates, to demand truth from the 9th ID, under Maj. Gen. Manolito P. Orense, and the 902nd Infantry Brigade, under Brig. Gen. Rolando C. Manalo, the one who submitted the false report. Expose the truth and fight for justice for the slain farmer and his family.Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte

http://npacn.blogspot.com/2017/03/hinggil-sa-pekeng-balitang-engkwentro_15.html
 

No comments:

Post a Comment