Tuesday, February 16, 2016

Elemento ng CAFGU, Binabalaan sa Patuloy na paglahok sa Kontra-Rebolusyonaryong Digma

Pahayag sa Midya
Pebrero 15, 2016

Nababahala ang mamamayan sa Bikol sa paglaki ng talaan ng mga paglabag sa karapatang pantao at lansakang kriminalidad na nangyayari na kinaiimbweltuhan ng mga Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa pamumuno ng 22nd Infantry Cadre Batallion sa ilalim ng 9th Infantry Division Philippine Army (IDPA). Halaw ito mula sa iba't-ibang daluyang ng mga reklamo, ang pagkabalisa ng mga mamamayan na syang dahilan ng paglalabas ng pahayag-babala ng Romulo Jallores Command sa Bikol sa pamumunong Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon. 

 
Malinaw ang mga datos at impormasyon mula sa pagsusuri ng rebolusyonaryong kilusan at iba't-ibang isinagawang fact finding ng mga institusyon at ilang ahensya mismo ng gubyerno na responsable ang mga CAFGU at mga tropang nasa ilalim ng 9th IDPA sa mga naganap na sunod-sunod na masaker at pamamaslang. Higit na mataas ng mga kriminalidad sa mga lugar ng pinupwestuhan mismo ng mga detatsment at saklaw ng operasyon ng mga PDT. Hayagang ang proteksyon ng Philippine Army bilang pwersang tagapagtaguyod ng seguridad ng mga kumpanya sa pagmimina na mapanira sa kalikasan at kabundukan na pag-aari ng lokal at dayuhang kumpanya; Pagbibigay proteksyon sa mga coco lumber operator at ilegal logging sa lansakang pumumutol ng mga nyugang kabuhayan ng masa at nag-uubos ng mga natitirang durableng mga kahoy sa nyugan; Pagbibigay proteksyon sa mala-sindikatong empresang konstruksyon na pribado at hawak ng mga pulitiko kasabwat ang mga ahensya ng gubyerno sa walang hanggang pangungurakot at patuloy na umiiwas sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan. Malinaw na direkta din ang pagkakaimbwelto ng armadong pwersa at ahensya ng gubyerno laban sa droga na kasabwat ng mga druglord na konektado sa ilang malalaking pulitiko at personalidad.
Nakakabahala ang ipinagmamalaking bilang ng mga CAFGU rekrut noong nakaraang Nobyembre 2014 na umabot na daw sa 3,971 at may dagdag na bilang pa ng rekrut sa taong 2015 bagamat hindi isinama sa kwentadang bawas ang mga kaso ng Absence Without Leave (AWOL). Nasa kamalayan man o tulak ng pangangailangan ng kanilang pamilya direktang ginagamit sila na labanan ang sariling makauring interes bilang anak ng magsasaka at mahihirap sa mga sentrong bayan. Karamihan ng mga napapabilang sa CAFGU ay mga hindi nabigyan ng puwang na makapagtrabaho ng desente sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ang iba sa kanila kundi man lider ay imbwelto sa mga sindikatong grupong kinukunsinte ng Philippine Army at tumatanggap ng ayudang armas sa mga operasyon ng sindikato. Ilang kasapi din ng CAFGU ay mga dating NPA na nalapatan ng aksyon disiplina, itiniwalag, nag-AWOL at pinoroyekto ng Philippine Army makabig sa kanilang programa sa kontra-rebolusyon. Gamit sa operasyong pagpapanggap na NPA, sila ang naghahasik ng takot at sumisira sa imahe ayon sa gyerang sikolohikal o saywar sa masa kapalit ng kaunting bayad at kapangyarihan sa pamamagitan ng baril.
Isa lang sa mahabang listahan at sa huling kaso ng karahasan ang pagpaslang kay Bgy Kapitan Rey Encabo y Sabueso ng Bgy Bartolabac, bayan ng San Jacinto, Masbate. Kasama sa masaker ang kagawad nitong si Robert Almodiel y Deonila at isang minor de edad na si Jay Almoradie y Cristobal, 14 taong gulang nitong Pebrero 1, 2016. Kadugtong lang ito sa serye ng mga masaker ng sibilyan sa iba't-ibang probinsya ng rehiyon na mga pinaghihinalaan na may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan. Sa huling operasyong PDT sa Masbate, apat na parahabal-habal na tumulong mismo ng Philippine Army sa pagmaniobra ng patay at sugatan sa naganap na ambus ng NPA ay minasaker. Dalawang kaso ng masaker ang naganap sa isla ngTicao na ginawang pangterorisa sa masa bilang taktika sa pagpasok ng PDT noong 2015. Wala nang kailangang pagtatalo, kung makapagsasalita lamang ang saksi mismong mga CAFGU at mga ordinaryong sundalo na kabilang sa mga batalyong imbwelto na sila nga ang responsible sa mga nagaganap na karumaldumal na krimen.
Hayagang paglabag ng mga protocol sa digma ang pagpapatira sa mga asawa, anak at kamag-anak na nagsisilbing dagdag na trensera sa kanilang mga portipikadong nang mga detatsment. Sinasadyang ibukas na bahay-bakasyunan ng mga pamilya ng Cafgu at maging ng mga aktibong militar ang kanilang mga kampo at kabahayan sa paligid ng mga ito.
Ang babala-panawagang ito ay naglalayong iiwas na madamay ang mga sibilyan at sibilyang pamilya sa anumang labanang maaaring maganap sa kanilang mga detatsment. Taliwas din sa batas ng digma, ang mga operasyong kubkob na inilulunsad ng kaaway at pinalalabas na lahat engkwentrong ang naganap bilang tabing sa paglabag sa karapatan ng sibilyan. Itinuturing ng AFP na bahagi ng patakarang kolateral na pinsala ang sadyang pagdamay sa sibilyan at tahasang pagpaslang sa kanila sa ngalan ng kontra-rebolusyon. Magsisilbi pa rin itong babala sa lahat ng CAFGU na magpasyang talikdan ang mga gawing isinalaksak na karahasan at kontra-rebolusyonaryong panunupil ng makinarya ng naghaharing uri sa kanilang puso at isipan.
Kung gayon sa ganitong prinsipyo ng digma, nanawagan ang RJC-BHB sa lahat ng mga yunit at kumand ng BHB, yunit milisya at mga pulang kumander na isustine ang koordinadong pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba sa lahat ng probinsya. Ibibilang sa mga target na mga operasyon ang mga CAFGU at sundalo na patuloy sa kanilang serbisyo sa kontra-rebolusyon at direktang kalahok sa digmaan. Dapat mamulat sila sa kanilang makauring interes at huwag lumahok sa paghahasik ng terorismo at pagtatraydor sa kanilang sariling uring pinagmulan. Binababalaan sila sa malayang paglipana sa mga baseng gerilya, sonang gerilya at lugar na inaabot ng impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.
Ipauna ang interes, karapatan at kapakanan ng mga masa at sibilyan sa paglulunsad ng Digma!
Itigil ang paggamit at pagpagamit ng mga CAFGU bilang pwersa sa kontra-rebolusyon!
Biguin ang kontra-rebolusyanaryong programa ng 9th IDPA sa kabikulan at bansa!
Isulong ang rebolusyon tungo sa Tagumpay!
Jose Buenaobra
Tagapagsalita
Romulo Jallores Command – NPA Bicol

No comments:

Post a Comment