Friday, January 1, 2016

Ibunsod ang Rebolusyonaryong Paglaban bilang Tugon sa Krisis sa Daigdig at Pilipinas
Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-47 anibersaryo ng muling pagtatatag nito

Sa ika-47 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo noong Disyembre 26, 1968, ipinagdiriwang nito, kasama ng sambayanang Pilipino, ang naipon at kasalukuyang mga tagumpay nito sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Higit kailanman, determinado itong pamunuan at isulong ang rebolusyong Pilipino alinsunod sa linya ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.

 Bilang abanteng destakamento ng proletaryo, pinamumunuan ng Partido ang kasalukuyang antas ng rebolusyon at ang susunod na antas ng rebolusyong sosyalista. Sa araw na ito, binibigyang-pugay at pinararangalan natin ang puu-puong libong kadre at kasapi ng Partido, ang libu-libong Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, ang puu-puong libong kasapi ng milisyang bayan, ang daan-daan libong kasapi ng mga yunit sa pananggol-sa-sarili, at ang milyun-milyong masang aktibista, na nagkamit ng mga tagumpay sa pamamagitan ng kanilang mahirap na pakikibaka, puspusang paggampan ng trabaho at mga sakripisyo. Binibigyan natin ng pinakamataas na parangal ang mga rebolusyonaryong martir at bayani sa paghalaw ng inspirasyon mula sa kanila at pagsusulong ng higit na pinaigting na pakikibaka para sapambansang kalayaan at demokrasya.

No comments:

Post a Comment