Saturday, October 31, 2015

@tilamsik, pangkulturang blog ng Armando Catapia Command

Maaari nang bisitahin ang @tilamsik, ang pangkulturang blog ng Armando Catapia Command (ACC) ng Bagong Hukbong Bayan - Camarines Norte.
Pumunta sa: http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/