Thursday, May 28, 2015

Kahibangan, Deklarasyon na “Manageable Conflict Area o MCA ang apat (4) na Probinsya ng Rehiyon


Pahayag sa Midya


Kahibangan ang pinaketeng deklarasyon ng 9th Infantry Division na “manageable conflict area o MCA” na daw ang mga Probinsya ng Camarines Norte (Enero 2015), Albay (Abril 23), Catanduanes (December 2014),  at nitong Mayo 25, 2015  ideklara na rin ang probinsya ng Camarines Sur.   Hindi matatabunan ng magarbong motorcade ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa rehiyon at mga kontra-insurhensyang programa ng Kalahi, Pamana at 4P’s ang mukha ng kahirapan habang talamak na kabulukan at korapsyon ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang pinaghaharian ng panginoong maylupa, burgesya komprador na naglilingkod sa interes ng kanilang among Imperyalismong Estados Unidos.


Ang pinaliit na bilang na 57 na lang ang NPA sa Camarines Sur, 44 na bilang sa Albay  at  27 na bilang sa Catanduanes ayon sa deklarasyon ng 9th Infantry Division ay mga hibang at wala sa katinuan na panghuhulang pahayag ng kanilang sagadsaring tagapagtaguyod ng korap na Hepe ng Pwersa Armado ng Pilipinas at ganid na among Estados Unidos. Hindi kailanman maiibsan ang balon ng  hukbo ng mamamayan, ang malawak na masa dahil sa malalim na pagkakaugat ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.


Ngiting aso ang mga bayarang opisyal ng Philippine Army sa rehiyon sa pagdedeklarang Manageable Conflict Area ang ika-4 na probinsya ang Camarines Sur sa paniniwalang lubusang makakabig ang mga LGU, Ahensya, Negosyante at Midya sa pagsisilbi sa naisin ng dayuhan sa ilalim ng kontra-insurhensyang programa.  Matalino at matalas ang mamamayan sa rehiyon na suriin ang sistema ang tunay na pinag-uugatan ng tunggalian o conflict sa rehiyon at bansa.


Naitatag ang New Peoples Army sa rehiyon taong 1970 makalipas itatag ito sa pambansang antas noong Marso 29, 1969 dahil tumpak ang batayan para isulong ang demokratikong rebolusyon bayan. Sa ilalim ng pamumuno  ng proletaryado, ang New People’s Army sa rehiyon katulong ang National Democratic Front-Bicol at mga rebolusyonaryong organisasyon na nagbibigkis at determinadong kamtin ang adhikaing itayo ang isang tunay, malaya, makatarungan at progresibong bansa kapalit sa nabubulok nang malakolonyal at malapyudal na lipunan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong kilusang masa.


Pinatunayan sa mayamang aral sa kasaysayan at pakikibaka ng mamamayan, na tanging sa rebolusyonaryong adhikain ng sambayanan lumaya ang bansa laban sa mananakop na Espanyol.  Matapang na sinindihan ng mahigit 200 pag-aaklas na hudyat sa pangangailangang ng pagtatatag ng Katipunan ang pambansang pagsusulong ng pagpapalaya.  Subalit inagaw at ibinenta ng mga kinatawan ng ilustrado ang tagumpay ng rebolusyon sa kamay ng anakpawis.  Nagkaroon muli ng pagbangon sa pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930 na pinamunuan ang pakikibaka sa pagpapalaya laban sa Hapon at Amerikano. Gumuhit sa panahong ito ang malakas na kilusang manggagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na bukal na pinagmulan ng mga proletaryado sa hanay ng manggagawa, magsasaka, kabataan at panggitnang uri.   Sa muling pagkakatatag ng PKP, nalagom ang mga aral mula sa lumang Partido na syang nagpatatag at nagpatibay sa makauring pamumuno upang ang digmang bayan ay sumulong ng paalon-alon batay sa papalawak at papalalim na baseng masa.


Napatunayang lipas na ang sistemang kapitalismo sa mundo kaya sa pagtatatag ng Sosyalismo na syang napatunayang pinakahuli at pinakamaunlad na lipunan sa kasaysayan ng mundo ang syang kaligtasan ng daigdig sa pagsasamantala ng imperyalismo.  Ang panunulsol ng gyera, gyerang interbensyon at mga proxy war ay mga baliw na paghahangad ng imperyalismong makapanatili sa lumang kaayusan.


Palaging nandyan ang batayan para isulong ang rebolusyon sa kabila ng buhos pondo at magarbong kampanya laban sa insurhensya sa ilalim ng US Counter-Insurgency 2009 ng imperyalismong Estados Unidos sa Pilipinas. Tanging sa pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan masasagip sa sobrang krisis ang mamamayang Pilipino at makakaranas ng ginhawa mula sa pinagmumulan ng mga matinding kalamidad ng lipunan na pinapanatili ng mga panginoong maylupa, burgesya komprador at ng kanilang among imperyalismong Estados Unidos.


Rebolusyon, Tanging Relip sa Kahirapan!
Determinadong isulong ang Rebolusyon hanggang sa Tagumpay


Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol


 https://ndfbicol.wordpress.com/2015/05/26/kahibangan-deklarasyon-na-manageable-conflict-area-o-mca-ang-apat-4-na-probinsya-ng-rehiyon/

No comments:

Post a Comment