Tuesday, April 10, 2018

Video ng Ambush sa Barangay Daguit, Labo Camarines Norte (Disyembre 2, 2017)Ang bidyong ito ay mula sa ISNAYP, rebolusyonaryong midya ng Bikol 

Download from Google Drive
Watch on Youtube

 -----------------------------------------------------------
 http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html

Matagumpay na Ambus, Panimulang Tugon ng NPA-Camarines Norte sa Panawagang Pagpapabagsak sa Rehimeng US-Duterte 

Bilang tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na paigtingin ang mga taktikal na opensiba bilang bahagi ng pagpapabagsak sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte, at pagsingil sa mahabang listahan ng abusong militar at ekstrahudisyal na pamamaslang sa Camarines Norte, nagsagawa ang Armado Catapia Command (New People’s Army-Camarines Norte) ng ambus kahapon, Disyembre 2, sa Sityo Binuang, Bgy. Daguit, Labo, Camarines Norte.


Pasado ala-una ng umaga, Disyembre 2, tinambangan ng isang yunit ng Armando Catapia Commad (ACC) ang dalawang police mobile ng Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). Sa tulong ng masa, masusing napag-aralan ng ACC ang galaw ng yunit ng pulis at inabangan ang pagdaan nito sa kahabaan ng Maharlika Highway. Gamit ang command-detonated explosive (CDX) bilang pagsunod sa Geneva Conventions, pinasabugan ng yunit ng ACC ang 2 police mobile. Pagkatapos ng 15-minutong putukan, napatay si PO2 Richard M. Abad, habang sugatan ang walo (8) niyang kasamahan na sina PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar at PO2 Rommel Orante. Nasamsam din ang apat (4) na M16, isang 9mm at mga bala mula sa kapulisan. Walang kaswalti sa hanay ng ACC.


Sa pagtalima sa absolutong pamumuno ng PKP, kaisa ang ACC sa pagkundena sa arbitraryong pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan, sa kabila ng mga paghahapag ng mga rebolusyonaryong pwersa, sa pamamagitan ng National Democratic Front (NDF), ng detalyadong programa para sa repormang sosyo-ekonomiko upang wakasan ang kahirapan at kawalan ng katarungang panlipunan, na siyang ugat ng armadong paglaban. Patunay ito na wala talagang interes si Duterte sa tunay na kapayapaan, kundi nais lamang niyang patahimikin ang mga kritiko at pumoprotesta sa kanyang kainutilang solusyunan ang kahirapan ng mamamayan, at sa kanyang todong gera laban sa mamamayan – ang kanyang palpak na gera laban sa droga, ang pinalalang sitwasyon sa Marawi, ang pag-atake sa mga aktibista, at ang todong gera sa kanayunan. Dagdag pa dito ang pagbansag ni Duterte sa mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, NPA at NDF bilang mga terorista, alinsunsod sa doktrinang kontre-insurhensya ng US, upang supilin ang pinakamalaki at pinakamalakas na pwersang lumalaban sa kanya.


Nais magpasalamat ng ACC sa malawak na suportang ibinibigay ng mga taga-Camarines Norte upang makamit ang mga tagumpay ng digmang bayan. Makakaasa ang mamamayan na patuloy na isusulong at palalakasin ng ACC ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at patuloy na bibigwasan ang pasistang makinarya ni Duterte. Hindi matitinag ng todong gerang sinusuportahan ng US at ng mga panawagang pagpapasurender ang paninindigan ng mga Pulang mandirigma na patuloy na ipagtanggol ang masa laban sa tunay na terorista – ang US, AFP, si Duterte at ang mga susunod sa kanyang pasistang yapak pagkatapos siyang pabagsakin ng mamamayan – at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan, ang tunay na rebolusyonaryong gobyerno ng mamamayang Pilipino.Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte
http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html
https://www.facebook.com/notes/armando-catapia-command/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng-npa-camarines-norte-sa-panawagang-pagpap/190923268126531/
----------------------------------------------------


NPA-Camarines Norte Launches Successful Ambush as Initial Response to #OverthrowDuterte Call

December 3, 2017

Press Release


The Armando Catapia Command (New People’s Army – Camarines Norte) launched an ambush yesterday, December 2, in Sitio Binuang, Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte. The said ambush is in response to the call of the Communist Party of the Philippines (CPP) for the NPA to intensify tactical offensives as part of overthrowing the fascist regime of Rodrigo Duterte. The ambush also serves as a punitive action for military abuses and extrajudicial killings perpetrated by the government forces in Camarines Norte.


At past 1:00 a.m., December 2, a unit from the Armando Catapia Command (ACC) ambushed two police mobiles of the Provincial Public Safety Company (PPSC) of the Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). With the help of the people, the ACC was able to study the pattern of activities of the police unit and waited as the police mobiles traversed the Maharlika Highway. The two mobiles were then blown up using command-detonated explosives, in adherence to the Geneva Conventions.  A 15-minute firefight ensued, wherein PO2 Richard M. Abad was killed, while eight (8) of his companions were wounded, namely, PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar and PO2 Rommel Orante. The ACC unit was also able to seize four (4) M16 rifles, one 9mm handgun and ammunition from the police. There were no casualties from the ACC.


The New People’s Army (NPA) in Camarines Norte, being under the absolute leadership of the CPP, also condemns Duterte’s arbitrary termination of the peace talks. The termination disregards the detailed program for socio-economic reforms proposed by the revolutionary forces, through the National Democratic Front (NDF), which aims to end poverty and injustice, the root causes of armed struggle. This proves that Duterte was never interested in genuine peace. All he wanted was to silence his critics and those protesting his incompetence in resolving poverty and his all-out-war against the people – his unsuccessful drug war, the aggravated Marawi situation, the attack on activists, and the all-out-war in the countryside.  To suppress the strongest forces of opposition, Duterte has also labeled the revolutionary forces of the CPP, NPA and NDF as terrorists, in accordance with the counter-insurgency doctrine of the US.The ACC extends its gratitude to the people of Camarines Norte for their support towards achieving the victories of the people’s war. They can be assured that the ACC will continue to advance and strengthen the revolutionary armed struggle and to continue the offensives against Duterte’s fascist machinery. The US-supported all-out-war and calls for surrender will never weaken the resolve of the Red fighters to defend the people against the real terrorists – the US, Armed Forces of the Philippines, Duterte, and those who will follow in his fascist footsteps after he is overthrown – and to establish the People’s Democratic Government, the true revolutionary government of the Filipino people.Carlito Cada

Spokesperson

Armando Catapia Command

Thursday, March 29, 2018

Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte, Paglingkuran ang Masa

(Mensahe ng NPA-Camarines Norte sa Ika-49 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan)Sa ngalan ng reolusyonaryong kilusan sa Camarines Norte, binabati ng Armando Catapia Command (ACC) ang lahat ng mga pulang mandirigma at kumander, lokal na yunit gerilya, milisyang bayan at yunit-pananggol-sa-sarili sa baryo, sa ika-49 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngayong Marso 29.

Sa loob ng 49 na taon, patuloy ang paglakas ng BHB. Binigo nito ang mga sunod-sunod na konta-isurhensyang Oplan (Operational plan) ng mga nagdaan at kasalukuyang rehimen. Sa kabila ng relatibong mas maunlad na kagamitang militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at CAFGU (Citizen Armed Force Geographical Unit), at lumolobong badyet para sa militar, hindi pa rin magapi ang tunay na hukbo ng mamamayan.

Dahil sa mersenaryo at pasistang katangian ng AFP-PNP-CAFGU, hindi nito maarok na ang lakas ng Pulang hukbo ay nagmumula sa prinsipyo at sa masa, at ang panggigipit at pananakot ay lalo lamang nagpapaalab sa diwang panlaban ng mamamayan. Maging ang mga pekeng palabas ng malakihang pagsurender ng BHB – bagamat katawa-tawa dahil nalampasan na ng bilang ng mga “nagsurender” kuno ang tantya nilang nilang ng BHB – ay insulto sa talino ng masang nakakakilala sa tunay nilang hukbo.

Bilang ambag sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na labanan at patalsikin ang tuta, pasista, diktador at teroristang si Rodrigo Duterte, lahat ng regular at lokal na yunit ng ACC ay inaatasang paigtingin ang paglunsad ng mga taktikal na opensiba sa mga saklaw nilang erya. Ipagpatuloy natin ang mga aksyong pamamarusa sa mga yunit at elemento ng AFP-PNP-CAFGU na lumalabag sa karapatang pantao ng mga taga-Camarines Norte. Palakasin natin ang pagrekluta sa BHB, labanan natin ang konserbatismong militar, gerilyaismo at sibilyanisasyon, at palagiang ilagay sa opensibang diwa ang lahat ng yunit.

Dahil ang BHB ay hindi pwersang panlaban lamang, masikhay nating ipagpatuloy ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa, mula sa kagyat ng panawagang pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte, hanggang sa pagtatag ng rebolusyonaryong gobyerno. Patuloy nating patatagin ang ating baseng masa, tungo sa pagbuo ng mas marami pang komiteng rebolusyonaryo sa antas baryo at munisipalidad – ang mga binhi ng rebolusyonaryong gobyerno sa lokalidad. Palakasin natin ang rebolusyong agraryo, mula sa tuloy-tuloy na pagbubuo ng mga luyo-luyo, kooperatiba at grupong tulungan, hanggang sa maksimum na programang pagkumpiska sa lupain ng mga despotikong panginoong maylupa at pamamahagi nito sa mga magsasaka.

Muling nagpapasalamat ang ACC sa mamamayan ng Camarines Norte sa walang patid nilang pagsuporta sa kanilang Pulang hukbo. Dahil sa suporta ng masa, patuloy na nakapaglunsad ang ACC ng mga matagumpay na taktikal na opensiba. Tampok dito ang magkasunod na opensiba laban sa mga yunit ng 9th Infantry Divison sa Barangay Dumagmang at Barangay Mahawan-hawan sa Labo noong Hunyo 21, 2017; at ang asolt sa yunit ng Camarines Norte Police Provincial Office (CNPPO) sa Barangay Daguit sa Labo noong Disyembre 2, 2017.

Muling binibigyang pugay ng ACC ang lahat ng mga kasamang nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa sambayanan. Kabilang na dito si Alfredo “Ka Bendoy” Merilos, tubong Panganiban, Camarines Norte, na, kahit di-armado, ay pinaslang ng kaaway noong Marso 15, 2018.

Ayon kay Kasamang Mao Tse-tung, “Kung walang hukbong bayan, wala ni anuman ang mamamayan” ("Without a people's army, the people have nothing"). Gayundin, ang BHB ay hindi tatagal ng 49 na taon, at higit pa, kung wala ang pagtanggap at pagmamahal ng masang aming buong-pusong pinaglilingkuran.

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte